Daňový úrad presúva ťažko vymahateľné pohľadávky

Viac:

Daňové úrady postúpili na Slovenskú konsolidačnú v tomto roku viac ako 420 miliónov eur daňových nedoplatkov. Postúpenie ťažko vymáhateľných nedoplatkov daňové úrady odbremení, a  tak sa môžu sústrediť na vymáhanie aktuálnych nedoplatkov.  

Finančná správa každoročne postupuje v zmysle zákona o správe daní dočasne nevymožiteľné daňové nedoplatky Slovenskej konsolidačnej a.s., Bratislava. Ide o spoločnosť so 100% majetkovou účasťou štátu určená Ministerstvom financií SR.

Kým v roku 2014 finančná správa postúpila spolu 68 tisíc daňových nedoplatkov vo výške 332,7 miliónov eur, v roku 2015 už bolo postúpených 129 tisíc nedoplatkov vo výške 426,7 miliónov eur. Z toho 110 miliónov eur  tvoria nedoplatky spoločností v konkurze a v likvidácii, čo predstavuje takmer štvrtinu postúpených nedoplatkov.

Na Slovenskú konsolidačnú a.s. sa postupujú len daňové nedoplatky, a to:

  • dočasne nevymožiteľné daňové nedoplatky, staršie ako 5 rokov
  • daňové nedoplatky subjektov, na ktoré bol vyhlásený konkurz
  • daňové nedoplatky subjektov v likvidácii.

Účelom postúpenia pohľadávok je odbremenenie daňových úradov od veľkého počtu nedoplatkov, ktoré sú veľmi ťažko vymáhateľné, a ich správa je administratívne náročná. Daňové úrady sa môžu zamerať na vymáhanie aktuálnych nedoplatkov, ktoré sú vymožiteľné a daňoví dlžníci aktívne spolupracujú, či už na základe úkonov správcu dane alebo exekútorov na daňových úradoch.

viac:

Komentare